Kalite Güvencesi Sistemi

Kalite Politikası

İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü (İYTE) kurumsal omurgasını oluşturan bilimsel araştırma; yenilikçilik ekosistem; eğitim-öğretim; kurumsal gelişim ve toplumsal katkı eksenlerine ilişkin tüm faaliyetlerinde kalite güvencesi odaklı yönetişim yaklaşımını esas alır.  İYTE’nin kalite güvencesine odaklı yönetişim yaklaşımını oluşturan temel ilkeler;

  1. İç ve dış paydaşların katılım ve memnuniyetinin sağlanması,
  2. Çevik ve süreç odaklı yönetim,
  3. Sürekli iyileştirme ve mükemmelleştirme süreçlerinin geliştirilmesi,
  4. Kurumsal kaynakların değer odaklı kullanılması,
  5. Çok paydaşlı başarım değerlendirmesi

olarak belirlenmiştir. İYTE bütün faaliyetlerinde bu ilkeler çerçevesinde karar alır ve süreçlerini yürütür.

Eğitim Politikası

İYTE’nin eğitim politikalarında önceliği, mezunlarını ulusal ve uluslararası düzeyde fark yaratacak yetkinliğe sahip, 21. yüzyılın hızla ilerleyen teknoloji ve bilim dünyasına ayak uydurabilen bireyler olarak yetiştirmektir. İYTE, değer katan, yaratıcı, hayal gücüne öncelik veren araştırma ve eğitim ortamlarını desteklerken fikri hak ve özgürlüklere de önem verir. İYTE, eğitim dahil tüm faaliyetlerini, etik değerler çerçevesinde toplumsal, çevresel ve kurumsal sorumluluk bilinci temelinde yürütür.

İYTE tüm programlarında uluslararası geçerliliği olan akreditasyon onayları almayı eğitim politikasının önemli bir unsuru olarak görür. Artan itibarı ve gelişmiş ülkelerin akademik kurumlarıyla yapılan anlaşmalar sayesinde akademisyen ve öğrenci akışını artırmak,  eğitimcilerin eğitime yönelik faaliyetleri yürüterek bütün programların müfredatlarını çağın yenilenen gereklerine cevap verebilecek dinamik bir içerikle zenginleştirmek,  alanında uluslararası tecrübesi olan akademisyenleri bünyesine dahil etmek, İYTE’nin eğitim politikasının önemli unsurlarındandır.  İYTE eğitim ve paralelindeki araştırma faaliyetlerinin kalitesini uluslararası kriterlere dayalı olarak analiz edip, liyakate dayalı atama ve yükseltme süreçleri temelinde değerlendirmelerini yürütür.

Öğrencilere ekip çalışması becerisi kazandıran, analitik eksenli ve araştırma odaklı öğrenmelerine katkıda bulunan; yüksek teknoloji cihazlarla donatılmış laboratuvarları ve araştırma merkezleri, aktif öğrenme ve proje esaslı müfredat, yeni nesil bir kütüphane ile dünyadaki güncel bilgiye anlık erişim olanağı ve girişimcilere inovasyon atmosferi sağlayan yetkin bir Teknopark ve bağlı ekosistemi, İYTE’nin eğitim politikalarında hedeflerine ulaşmasını sağlayan araçlardır. İYTE ayrıca yüksek eğitimde rekabetin vazgeçilmez bir unsuru haline gelen uzaktan eğitim modelinin çağdaş tekniklerini bünyesinde yaygınlaştırmayı hedeflemektedir. Oluşturduğu  dijital alt yapı  olanakları ile  de pekiştirerek öğrenme ve öğrenmeyi öğrenme modelini eğitim politikasının önemli bir parçası olarak ele alır.

Araştırma Politikası

İYTE, bir araştırma üniversitesi olmasının bilincinde olarak ve bölgenin “bilim ve teknoloji üssü” olma misyonu doğrultusunda araştırma altyapısını, insan kaynağını ve desteklerini sürekli olarak iyileştirecek ve en üst düzeyde tutacak bir anlayışla araştırma politikasını geliştirir ve uygular. Böylece evrensel düzeyde bilgi üreterek, uluslararası tanınırlığını ve rekabet gücünü arttırmayı hedefler. Araştırma politikalarında “disiplinler arası/çok disiplinli” çalışmaları ve uluslararası işbirliğini özendirerek pozitif rekabet ortamı yaratmayı benimser. Gerek araştırma altyapısında ve teknolojilerinde gerekse araştırma odaklı insan kaynağında en ileri, en yüksek kaliteye ulaşmak ve liyakate dayalı değerlendirme sistemleriyle bu kaynaklarını sürekli geliştirmek İYTE araştırma politikasının temelini oluşturur.

İYTE, bilim dünyasında etki yaratacak araştırmalara ev sahipliği yapması amaçlanan modern araştırma merkezleri kurarak, uluslararası ilişkileri güçlü araştırmacıları ailesine katarak, inovatif araştırma ekosistemini oluşturan TTO ve Teknoparkıyla, öğrenciler, akademisyenler ve girişimciler için bir mükemmeliyet merkezi olmayı amaçlamaktadır. İYTE, bu doğrultuda ilerlerken performansını uluslararası kabul görmüş kriterlere göre takip eder ve göstergelerini iyileştirmek için gereken süreçleri tasarlar ve yönetir. 

Toplumsal Katkı Politikası

İYTE, üniversitelerin üç temel faaliyet alanı olan eğitim-öğretim, araştırma ve toplumla etkileşim fonksiyonlarının her birini topluma en yüksek katkıyı yapacak şekilde tasarlar ve gerçekleştirir.  İYTE’de “Toplumsal Katkı” kavramının tanımı, içeriği, sınıflandırılması ve ölçülmesi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (UNDP Sustainable Development Goals) çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu çerçevede belirtilen 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi aynı zamanda Enstitümüzde Toplumsal Katkı yaklaşımının çerçevesini ve derinliğini ortaya koyar. 

Bir araştırma üniversitesi olarak İYTE, topluma en belirgin katkısını araştırma çıktıları çerçevesinde, bilimsel bulgular, yeni teknolojiler ve inovasyonlar üreterek gerçekleştirir; araştırma odak alanlarını belirlerken ve kaynaklarını araştırma süreçlerine aktarırken bilime, insanlığa, ülkemize ve yakın çevremize en yüksek katkıyı oluşturmak üzere hareket eder.  Bilgiye erişimde açık erişim felsefesini destekleyerek farklı toplum birimlerinin İYTE’de üretilen ve var olan bilgi kaynaklarından faydalanmasını destekler.

İYTE eğitim-öğretim süreçlerinde de gerek yetiştirdiği mezunlarıyla gerekse Sürekli Eğitim Merkezi (İYTE-SEM) aracılığıyla dış paydaşlara verdiği eğitimlerle başta iş ve sanayi dünyası olmak üzere çeşitli toplum kesimlerine en yüksek katkıyı yapacak şekilde faaliyet gösterir.  İYTE bünyesindeki araştırma ve uygulama merkezleri  vasıtasıyla da diğer üniversitelere ve kamu/özel kurum ve kuruluşlarına verdiği test ve analiz hizmetleri sayesinde toplumun faydasına olacak bilimsel ve teknolojik girişimlere katkı sağlar.

İYTE’nin farklı toplum kesimleri ile direkt etkileşim içine girerek katkıda bulunmaya çalıştığı arayüz kuruluşları arasında, akademik birimlerine ek olarak, Toplumsal Sorumluluk Koordinatörlüğü, Teknopark İzmir, Teknoloji Transfer Ofisi, İYTE-SEM, İYTE Kütüphanesi, Mezunlar Ofisi, Uluslararası İlişkiler Ofisi, Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Birimi ve Öğrenci Kulüpleri gelmektedir.  İYTE bütün bu birimleri aracılığıyla iş ve sanayi dünyası ve diğer toplum kesimleriyle etkileşim içine girerek bilim, teknoloji, kültür, sanat ve sosyal yardımlaşma alanlarında din, dil, kültür, cinsiyet, yaş ve etnik köken ayrımı yapmadan farklı toplum kesimlerine anlamlı katkıda bulunmayı hedefler. 

Yönetim Sistemi Politikası

İYTE, yönetim ve idari birimlerini yapılandırırken ve kaynakları yönetirken evrensel kriterlere dayalı bir anlayışla şeffaf, hesap verebilir, adil, katılımcı, liyakate dayalı ve sürdürülebilir bir yönetim sistemini esas alır. İYTE bütün bu süreçlerde, iç ve dış paydaşlarının aktif katılımı ile kararlar alır ve yürütür.

İYTE, yönetim sisteminde karar ve eylemlerin nitelik ve etkinliğini arttırmak amacıyla veri temelli karar verme süreçlerine önem verir ve bu doğrultuda bütüncül bir bilgi yönetim sistemi kurmayı ve geliştirmeyi hedefler.  Tedarik süreçlerinin yönetiminde kaynakların etkin kullanımını, şeffaflık ve çevresel faktörleri göz önünde tutan yaklaşım ve ilkeleri esas alır.

İYTE akademik ve idari yönetim süreçlerinin tamamında sürekli iyileştirmeyi sağlamak amacıyla yenilikçi bir kurum kültürü oluşturmayı, mevcut birimlerin yetkinlik ve kapasitesini geliştirmeyi ve PUKÖ (planla-uygulama-kontrol et-önlem al) çevrimini eksiksiz uygulamayı ilke olarak benimser.

Yönergeler

İYTE Kalite Güvencesi Yönergesi

Yönerge için Tıklayınız.

İYTE Danışma Kurulları Yönergesi

Yönerge için Tıklayınız.

Komisyon Kararları

2020 Tarihli Komisyon Kararları

25.04.2018 Tarihli Komisyon Kararı

17.10.2017 Tarihli Komisyon Kararı

01.06.2017 Tarihli Komisyon Kararı

X