Faaliyet Raporu

İYTE, bir devlet üniversitesidir ve ağırlıklı olarak, kamusal kaynakları kullanmaktadır. Kamu kaynakları ise kalkınma plan ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde sağlanmalıdır. Bu kaynakların kullanılmasında mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme esastır. 

Kamu kaynağının elde edilmesi ile kullanılmasına ilişkin kamuoyunun bilgilendirilmesi, kamu kaynaklarının hukuka uygun, etkin ve verimli kullanımı için gerekli önlemlerin alınması; kamu idareleri faaliyetlerinin stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. Aşağıda verilen linkte İYTE faaliyet raporları yer almaktadır.

X