İdari Birimler

Genel Sekreterlik Enstitü idari teşkilatında yer alan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlamaktan sorumludur.

http://genelsekreterlik.iyte.edu.tr/

İç Denetim Birimi

İç Denetim Birimi, faaliyetlerin amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara, performans programlarına ve mevzuata uygun olarak planlanmasını ve yürütülmesini; kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını; bilgilerin güvenilirliğini, bütünlüğünü ve zamanında elde edilebilirliğini sağlamayı amaçlar.

http://icdenetim.iyte.edu.tr/

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, kurumumuzun ihtiyaç duyacağı bilgi işlem hizmetlerini yerine getirir. Bilgi işlem cihazlarının bakım, onarım ve çalışmalarından sorumludur. Hizmet içi bilgisayar eğitim programlarını planlar ve uygular. Bilgisayar iletişim ağının kurulmasını, işletilmesini düzenler. Teknik gelişmeleri takip eder ve kurumumuzda uygulanmasını sağlar. Enstitünün ve bağlı birimlerinin kullandığı bilgisayar programlarını yapar, kalitesini yükseltir, temin eder.

http://bidb.iyte.edu.tr

Hukuk Müşavirliği, İYTE’nin taraf olduğu dava ve icra takiplerinde Enstitünün haklarını savunur, takip eder ve sonuçlandırır. Enstitü birimlerinin istediği konularda hukuki görüş bildirir. Enstitünün tasarruflarının hukuka ve yürürlükteki kanunlara uygun olarak yerine getirilmesinde idareye yardımcı olur.

http://hukuk.iyte.edu.tr/

dari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, İYTE’nin faaliyetlerini yürütebilmesi, kaynaklarını verimli şekilde kullanabilmesi için bütçe imkanları dahilinde tahakkuk, satın alma ve taşınır kayıt hizmetlerini planlı bir şekilde karşılar ve bu hizmetlerin sürekliliğini sağlar.

http://imid.iyte.edu.tr/

İYTE Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, eğitim, öğretim ve araştırma programlarını destekler, öğretim elemanları, öğrenciler çalışanlar ve dış kullancılarının her tür ve ortamdaki bilgi ve belge ihtiyaçlarını en iyi kaynaktan karşılar, kullanıcılarına uluslararası standartlarda çalışma ortamı sunar.

http://library.iyte.edu.tr/

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumu Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Yönetmelikler ve Yönergeler çerçevesinde, lisans ve lisansüstü öğrencilerine ilk kayıttan mezuniyete kadar hizmet vermektedir. Ayrıca mevzuat doğrultusunda akademik ve idari personeli bilgilendirmektedir.

http://ogrenciisleri.iyte.edu.tr/

Personel Daire Başkanlığının görevleri, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 29. maddesinde belirlenmiştir. Dairemiz, kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tüzük, kanun hükmünde kararname ve tebliğlerce belirlenen, kendi görev ve sorumluluk alanına giren tüm mevzuatı takip ederek gereklerini yerine getirmektedir. Dairemiz bu hizmetleri şube müdürlükleri aracığıyla yerine getirmektedir.

http://personel.iyte.edu.tr/

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Enstitümüzde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel, danışma ve rehberlik ile spor ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim ve öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama ve araştırmaların yapıldığı bir uygulama dairesidir.

http://sks.iyte.edu.tr/

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, mali hizmetler birimi olarak Enstitünün stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine eder, sonuçlarının  konsolide edilmesini sağlar. Stratejik plan ve performans programına  uygun olarak, kurum bütçesini ve yatırım programı hazırlar ve yılı bütçe işlemlerini yürütür, uygulama sonuç raporlarını ve Enstitü yatırım ve faaliyet raporlarını  hazırlar. Enstitünün gelirlerinin takibini ve tahsilatını yapar, taşınır ve taşınmaz kayıt işlemlerini ve muhasebe hizmetlerini yürütür. İç kontrol sistemin kurulması çalışmalarını yürütür ve mali konularda danışmanlık yapar.

http://strateji.iyte.edu.tr/

Üniversitemize ait kampüs alanları içersindeki bina ve tesislerin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmakla sorumludur.

http://yapi.iyte.edu.tr/

X