İç Kontrol Sistemi

İYTE İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı için Tıklayınız.

İYTE İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı -2020 Yılı Revize için Tıklayınız.

 İYTE İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı -2021/2022 Dönemi Revize için tıklayınız.

İYTE 2019 Yılı İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu için Tıklayınız.

  • 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

24.12.2003 tarih, 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5. Kısmında İç Kontrol Sistemine yer verilmiş olup, İç Kontrolün tanımı, amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi, aşağıdaki gibi ele alınmıştır.

İç kontrolün tanımı

Madde 55-(Değişik birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. 8680 Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.

İç kontrolün amacı

Madde 56- İç kontrolün amacı;

a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,

e) (Değişik: 22/12/2005-5436/10 md.) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,

sağlamaktır.

Kontrolün yapısı ve işleyişi

Madde 57-(Değişik birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşur. Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır.

  • İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

          Usul ve Esaslar İçin Tıklayınız.

  • İYTE STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEM YÖNERGESİ

          Yönerge İçin Tıklayınız.

  • İYTE İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU YÖNERGESİ

          Yönerge İçin Tıklayınız.

  • KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ

          Tebliğ İçin Tıklayınız.

İYTE İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

Üye

 

Rektör Yardımcısı – Koordinatör

Rektör Yardımcısı – Araştırmalar Direktörü

Mühendislik Fakültesi Dekan – Dekan Yrd. veya Temsilcisi

Mimarlık Fakültesi Dekan – Dekan Yrd. veya Temsilcisi

Fen Fakültesi Dekan – Dekan Yrd. veya Temsilcisi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdür – Müdür Yrd. veya Temsilcisi

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür – Müdür Yrd. veya Temsilcisi

Genel Sekreter

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

 

Prof.Dr. Serdar KALE

Prof.Dr. Alper BABA

 

 

 

 

 

Barış ALAMDAR

Mediha İŞDAR

 

İYTE İÇ KONTROL İDARİ BİRİMLER ANA ÇALIŞMA GRUBU

Prof. Dr. Serdar KALE

Barış ALAMDAR

Mediha İŞDAR

Jale SABIR GİN

Ayla KAVALA YEMENİCİOĞLU

Gültekin GÜRDAL

Aylin HANCIOĞLU

Önder BECEREN

Gülsen ŞAHİN

Aynur YAKAR

Emine OKTAY

Sevgi MİRZE LEVENT 

 

Rektör Yardımcısı – Koordinatör

Genel Sekreter

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanı

Personel Daire Başkanı

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı

Bilgi İşlem Daire Başkanı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı

Öğrenci İşleri Daire Başkanı

Hukuk Müşaviri

Mali Hizmetler Uzmanı (SGDB)

İYTE İÇ KONTROL AKADEMİK BİRİMLER ANA ÇALIŞMA GRUBU

Prof. Dr. Serdar KALE

Prof. Dr. Alper BABA

Barış ALAMDAR

Mediha İŞDAR

Erdinç DURLA

İlknur ARIKAN

Deniz AKTUĞ

Seda AKTAŞ

Ayçin ERCAN

Araştırma Merkez Müdürü veya Temsilcisi

Önder HANCIOĞLU

Sevgi MİRZE LEVENT 

 

Rektör Yardımcısı – Koordinatör

Rektör Yardımcısı – Araştırmalar Direktörü

Genel Sekreter

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

Mühendislik Fakültesi Sekreteri

Mimarlık Fakültesi Sekreteri

Fen Fakültesi Sekreteri

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreteri

Yabancı Diller Yüksekokulu Sekreteri

Yönetim Tarafından Belirlenir

Şube Müdürü (SGDB)

Mali Hizmetler Uzmanı (SGDB)

BİRİM GÖREVLİLERİ

Genel Kültür Dersleri Bölüm Başkanlığı

Öğr.Gör. Burak DİNDAROĞLU

Öğr.Gör. Yasemin Özcan GÖNÜLAL

 

Sürekli Eğitim Merkezi

Gülendam TUĞRUL

 

Avrasya İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırmalar Merkezi

Prof. Dr. Ramazan Tuğrul SENGER

 

Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Doç.Dr. Koray VELİBEYOĞLU

 

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

Uzman Özgü OKUR

Uzman Evrim PAŞIK

Tekniker Dane Rusçuklu

 

Malzeme Araştırma Merkezi

Doç.Dr. Cem ÇELEBİ

Öğr.Gör. Duygu Oğuz KILIÇ

Öğr.Gör. Zehra Sinem YILMAZ

Öğr.Gör. Mutlu Devran YAMAN

Öğr.Gör. Işın ÖZÇELİK

Öğr.Gör. Mine BAHÇECİ

 

Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü

Öğr.Gör. Ebru KUZGUNKAYA

X