İç Kontrol Sistemi

İYTE İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı İçin tıklayınız.

  • 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

24.12.2003 tarih, 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 5. Kısmında İç Kontrol Sistemine yer verilmiş olup, İç Kontrolün tanımı, amacı, kontrolün yapısı ve işleyişi, aşağıdaki gibi ele alınmıştır.

İç kontrolün tanımı

Madde 55-(Değişik birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. 8680 Görev ve yetkileri çerçevesinde, malî yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin standartlar ve yöntemler Maliye Bakanlığınca, iç denetime ilişkin standartlar ve yöntemler ise İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenir, geliştirilir ve uyumlaştırılır. Bunlar ayrıca, sistemlerin koordinasyonunu sağlar ve kamu idarelerine rehberlik hizmeti verir.

İç kontrolün amacı

Madde 56- İç kontrolün amacı;

a) Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesini,

b) Kamu idarelerinin kanunlara ve diğer düzenlemelere uygun olarak faaliyet göstermesini,

c) Her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesini,

d) Karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir rapor ve bilgi edinilmesini,

e) (Değişik: 22/12/2005-5436/10 md.) Varlıkların kötüye kullanılması ve israfını önlemek ve kayıplara karşı korunmasını,

sağlamaktır.

Kontrolün yapısı ve işleyişi

Madde 57-(Değişik birinci fıkra: 22/12/2005-5436/10 md.) Kamu idarelerinin malî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama birimleri, muhasebe ve malî hizmetler ile ön malî kontrol ve iç denetimden oluşur. Yeterli ve etkili bir kontrol sisteminin oluşturulabilmesi için; mesleki değerlere ve dürüst yönetim anlayışına sahip olunması, malî yetki ve sorumlulukların bilgili ve yeterli yöneticilerle personele verilmesi, belirlenmiş standartlara uyulmasının sağlanması, mevzuata aykırı faaliyetlerin önlenmesi ve kapsamlı bir yönetim anlayışı ile uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanması bakımından ilgili idarelerin üst yöneticileri ile diğer yöneticileri tarafından görev, yetki ve sorumluluklar göz önünde bulundurulmak suretiyle gerekli önlemler alınır.

  • İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROLE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

          Usul ve Esaslar İçin Tıklayınız.

  • İYTE STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEM YÖNERGESİ

          Yönerge İçin Tıklayınız.

  • İYTE İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU YÖNERGESİ

          Yönerge İçin Tıklayınız.

  • KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ

          Tebliğ İçin Tıklayınız.

İYTE İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KURULU

BaşkanRektör Yardımcısı – KoordinatörProf. Dr. Serdar KALE
ÜyeAraştırmalar DirektörüProf. Dr. Alper BABA
ÜyeMühendislik Fakültesi Dekan – Dekan Yrd. veya Temsilcisi
ÜyeMimarlık Fakültesi Dekan – Dekan Yrd. veya Temsilcisi
ÜyeFen Fakültesi Dekan – Dekan Yrd. veya Temsilcisi
ÜyeMüh. ve Fen Bil. Enst. Müdürü – Müdür Yrd. veya Temsilcisi
ÜyeYabancı Diller Yüksekokulu  Müdürü – Müdür Yrd. veya Temsilcisi
ÜyeGenel SekreterBarış ALAMDAR
ÜyeStrateji Geliştirme Daire BaşkanıMediha İŞDAR

İYTE İÇ KONTROL İDARİ BİRİMLER ANA ÇALIŞMA GRUBU

BaşkanRektör Yardımcısı – KoordinatörProf. Dr. Serdar KALE
ÜyeGenel SekreterBarış ALAMDAR
ÜyeStrateji Geliştirme Daire BaşkanıMediha İŞDAR
Üyeİdari ve Mali İşler Daire BaşkanıJale SABIR GİN
ÜyePersonel Daire BaşkanıAyla KAVALA YEMENİCİOĞLU
ÜyeKütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanıGültekin GÜRDAL
ÜyeSağlık, Kültür ve Spor Daire BaşkanıAylin HANCIOĞLU
ÜyeBilgi İşlem Daire BaşkanıÖnder BECEREN
ÜyeYapı İşleri ve Teknik Daire BaşkanıGülsen ŞAHİN
ÜyeÖğrenci İşleri Daire BaşkanıAynur YAKAR
ÜyeHukuk MüşaviriEmine OKTAY
ÜyeŞube Müdürü (SGDB)Önder HANCIOĞLU

ÜyeMali Hizmetler Uzmanı (SGDB)Sevgi MİRZE LEVENT
 

İYTE İÇ KONTROL AKADEMİK BİRİMLER ANA ÇALIŞMA GRUBU

BaşkanRektör Yardımcısı – KoordinatörProf.Dr. Serdar KALE
ÜyeAraştırmalar DirektörüProf. Dr. Alper BABA
Üye Genel SekreterBarış ALAMDAR
ÜyeStrateji Geliştirme Daire BaşkanıMediha İŞDAR
ÜyeMühendislik Fakültesi SekreteriErdinç DURLA
ÜyeMimarlık Fakültesi Sekreteriİlknur ARIKAN
ÜyeFen Fakültesi SekreteriDeniz AKTUĞ
ÜyeMühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü SekreteriSeda AKTAŞ
ÜyeYabancı Diller Yüksekokulu SekreteriAyçin ERCAN
ÜyeAraştırma Merkez Müdürü veya TemsilcisiYönetim tarafından belirlenir.
ÜyeŞube Müdürü (SGDB)Önder HANCIOĞLU
ÜyeMali Hizmetler Uzmanı (SGDB)Sevgi MİRZE LEVENT

Birim Görevlileri

Genel Kültür Dersleri Bölüm Başkanlığı
Öğr.Gör. Burak DİNDAROĞLU
Öğr.Gör. Yasemin Özcan GÖNÜLAL

Sürekli Eğitim Merkezi
Gülendam TUĞRUL

Avrasya İleri Araştırmalar Uygulama ve Araştırmalar Merkezi
Prof. Dr. Ramazan Tuğrul SENGER

Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Doç.Dr. Koray VELİBEYOĞLU

Biyoteknoloji ve Biyomühendislik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Uzman Özgü OKUR
Uzman Evrim PAŞIK
Tekniker Dane Rusçuklu

Malzeme Araştırma Merkezi
Doç.Dr. Cem ÇELEBİ
Öğr.Gör. Duygu Oğuz KILIÇ
Öğr.Gör. Zehra Sinem YILMAZ
Öğr.Gör. Mutlu Devran YAMAN
Öğr.Gör. Işın ÖZÇELİK
Öğr.Gör. Mine BAHÇECİ

Jeotermal Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü
Öğr.Gör. Ebru KUZGUNKAYA

X