Bilgi Edinme

Bilgi Edinme Birimi, Genel Sekreterlik bünyesinde 24.10.2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4982 sayılı "Bilgi Edinme Hakkı Kanunu" ile 27.4.2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" uyarınca, 08.07.2004 tarihinde kurulmuştur. 

Bilgi Edinme Biriminin amacı, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği, eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kurum ve kuruluşlar bu Kanun'da yer alan istisnalar dışındaki her türlü bilgi veya belgeyi başvuranların yararlanmasına sunmak ve bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru sonuçlandırmak üzere, gerekli idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdürler.

Bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır.

Bilgi Edinme Birimi

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Gülbahçe Mah. Urla-Izmir  TURKEY 35430

Tel: (0232) 750 6017 - 6018 - 6067
Fax: (o232) 750 6035
e-posta: bilgiedinme@iyte.edu.tr

X