Mevzuat

YÜKSEKÖĞRETİM MEVZUATI

T.C. Anayasası’nın İlgili Hükümleri (27.10.2015 tarihinde güncellenmiştir.) – https://www.yok.gov.tr/kurumsal/mevzuat/ilgili-hukumler

KANUNLAR

Yükseköğretim Kanunu (2547)

Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914)

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809)

Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843)

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746)

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483)

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun (278)

Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun (2923)

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (5018)

Devlet Memurları Kanunu (657)

 

YÖNETMELİKLER

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Avrasya İleri Araştırmalar Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bilgisayar Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Bitki Bilimleri Ve Teknolojileri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Biyoteknoloji Ve Biyomühendislik Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Geliştirme, Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çocuk Eğitimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Deney Hayvanları Üretim, Bakım, Uygulama Ve Araştırma Merkezi (İytedeham) Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Hücresel Görüntüleme Çalışmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Jeotermal Enerji Araştırma Ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kariyer Geliştirme Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kuantum Teknolojileri Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Malzeme Araştırma Merkezi (İyte-Mam) Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Nükleer Manyetik Rezonans Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğrenci Kayıt-Kabul İşleri Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme Ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rüzgâr Enerjisi Meteorolojisi Ve Çevresel Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürdürülebilir Kalkınma İçin Biyoteknoloji Ve İnovasyon Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi (Sem)Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tasarım, Mimarlık Ve Kent Araştırmaları Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Ulusal Kütle Spektrometre Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Uzaktan Eğitim Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümü Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yazöğretimi Yönetmeliği

 

YÖNERGELER

Enerji Yönetim Birimi Yönergesi

Iyte İdari Ve 657 Sayılı Kanunun 4-B Maddesine Tabi Sözleşmeli Personelin Yetkinliğe Dayalı Performans Değerlendirme Yönergesi

İyte Açık Erişim Yönergesi

İyte Araştırma Verilerinin Yönetimi Yönergesi

İyte Araştırmalar Direktörlüğü Yönergesi

İyte Atık Yönetimi Yönergesi

İyte Basın Ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü Yönergesi

İyte Bidb Donanım Destek Servisi Hizmet Yönergesi

İyte Bilgisayar Salonları Kullanım Yönergesi

İyte Bilimsel Araştırma Projeler Koordinatörlüğü Yönergesi

İyte Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi

İyte Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi 

İyte Çift Ana Dal Yönergesi

İyte Danışma Kurulları Yönergesi

İyte Dış Kullanıcı Yönergesi

İyte Eğitim Bursu Ofisi Yönergesi

İyte Eğitim Direktörlüğü Yönergesi

İyte Eğitim Komisyonu Yönergesi

İyte Elektronik Belge Yönetim Sistemi Ve İmza Yetkileri Yönergesi

İyte E-Posta Kullanım Yönergesi

İyte Fikri Ve Sınai Mülkiyet Hakları Politikası Ve Entelektüel Varlıklar Yönetimine İlişkin Yönergesi

İyte İnsan Kaynakları Yönergesi

İyte İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi İç Yönergesi

İyte Kablosuz Ağ Kullanım Yönergesi

İyte Kablosuz Ağ Kurulum Yönergesi

İyte Kariyer Ofisi Yönergesi

İyte Kişisel Web Sayfası Servisi Kullanım Yönergesi

İyte Konut Tahsis Yönergesi

İyte Kurum İçi Yatay Geçiş Yönergesi

İyte Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi

İyte Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönergesi

İyte Lisans Öğrencileri Ders Eş Değerlik Ve İntibak Yönergesi

İyte Lisans Programı Öğrencileri Akademik Danışmanlık Yönergesi

İyte Lisans Programları Yurtdışından Öğrenci Kabulü Ve Eğitim Yönergesi

İyte Lisanüstü Eğitim Enstitüsü Doktora Tezlerinin Bilimsel Makalelerden Hazırlanmasına İlişkin Yönerge

İyte Lojmanlarında Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

İyte Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş Yönergesi

İyte Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Staj Yönergesi

İyte Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Staj Yönergesi

İyte Mimarlık Fakültesi Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü Staj Yönergesi

İyte Misafir Araştırmacı Ve Yardımcı (Adjunct) Akademik Personel Kabül Ve Uygulama Yönergesi

İyte Ortak Eğitim Yönergesi

İyte Öğrenci Kimlik Kartı Yönergesi

İyte Öğrenci Konseyi Yönergesi

İyte Toplumsal Liderlik Belgesi Yönergesi

İyte Tümleşik Araştırma Merkezleri Direktörlüğü Test Ve Analiz Hizmetleri Yönergesi

İyte Tümleşik Araştırma Merkezleri Direktörlüğü Yönergesi

İyte Yan Dal Programı Yönergesi

İyte Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Yönergesi

 

ESAS VE USULLER

İyte Disiplinlerarası Anabilim Dalı-Lisansüstü Program Açılması Ve Kapatılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar

İyte Emeklilik Yaş Haddini Doldurmuş Öğretim Üyelerinin Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar

İyte Görevli Öğretim Elemanlarının 2547 Sayılı Kanunun 40. Maddesinin (A) (B) (D) Bentleri İle Vakıf Veya Özel Üniversitelerde 39. Maddesinin Son Fıkrası Kapsamında Görevlendirilmelerine İlişkin Usul Ve Esaslar

İyte Uzmanlık Alanı Dersi Uygulama Esasları

İyte Lisans Öğrencileri İşleyiş Esasları

İyte Eğitim Planı Destekleyici Alan Dersinin Teknik Seçmeli Ders Olarak Saydırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar

İyte Bölüm-Fakülte-Enstitü Derecelerinin Ve Rektörün Listesinin Belirlenme Esasları

X